תקנון אתר האגודה לבריאות הציבור (ע"ר) ותנאי השימוש

ברוכים הבאים לאתר המכירות של האגודה לבריאות הציבור (ע"ר) (להלן: "האגודה" ו- "האתר" בהתאמה). 

האגודה הינה עמותה רשומה הפועלת בתחומים מגוונים למטרות קידום בריאות, טיפול בהתמכרויות, שיקום, רווחה ואיכות החיים ועוד. בין היתר, האגודה מעניקה שירותי שיקום לכ- 1500 אנשים המתמודדים עם מגבלות שונות המוכרים כזכאים לשירות על-ידי משרד הרווחה – אגף השיקום/משרד הבריאות/משרד הביטחון (להלן: "מתמודדים").

האגודה מפעילה מרכזי תעסוקה, שירות השמה תעסוקתית, דיור בקהילה וחונכות בפריסה ארצית, ובכלל אלה פרויקטים שונים בהשתתפות מתמודדים במרכזים וסדנאות שונים, במסגרתם  מייצרים המתמודדים מוצרים שונים בתחומי הטקסטיל, קרמיקה, אומנות ועוד. 

אתר זה מופעל על-ידי האגודה לבריאות הציבור (ע"ר) 58-001610-3. האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני אשר מציע (בין היתר) למכירה מוצרים שונים אותם מייצרים מתמודדים כאמור לעיל (להלן: "המוצרים").

 • כללי
   1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
   2. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
   3. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האגודה בקשר עם האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת המזמין לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
   4. האגודה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן תקנון זה.
   5. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי לוח למיניהם וכו'). כמו כן, התנאים חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
   6. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: "ההוראות"), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
   7. האגודה עושה כמיטב יכולתה להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצרים לרבות תמונות אותנטיות של כל מוצר. חרף האמור בסעיף זה, יובהר כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי-דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות למיניהן. האגודה ו/או מ מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי-הדיוקים ו/או השגיאות, ככל שתהיינה.
   8. טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את האגודה.
   9. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו"ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.
   10. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.
   11. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין במחשבי האגודה, הוא המועד הקובע לכל דבר.
 • הרשמה לאתר 
   1. על מנת לבצע הזמנה של מוצרים על המזמין להירשם באתר באמצעות טופס הרשמה מקוון.
   2. כל אדם, לרבות תאגיד, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בין היתר בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כרטיס אשראי  תקף שהונפק  על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: "המזמין").
   3. הרישום הינו-חד פעמי, כאשר לאחריו המזמין לא יידרש לשוב ולהירשם בכל פעם מחדש בעת ביצוע הרכישה.
   4. בעת הרישום באתר על המזמין להזין שם משתמש וסיסמא וכן את כתובת הדואר האלקטרוני שלו. במידה ויישכח המזמין את הסיסמא, תישלח אליו הסיסמא הקיימת כפי שהוזנה בעת הרישום הראשוני באתר לכתובת הדוא"ל אשר הוזנה באתר.
   5. בעתיד אם וכאשר יבקש המזמין לרכוש מוצרים נוספים, יזוהה המזמין לפי שם המזמין והסיסמא שבחר.
   6. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על-ידי המזמין בטופס הרישום המקוון במצוי באתר.
   7. האגודה רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.
   8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האגודה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על-פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים הבאים:
    1. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראת הדין;
    2. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
    3. מסירת פרטים שגויים;
    4. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד שלישי כלשהו;
    5. כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 • רכישת מוצרים באתר
   1. רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות. לאחר הוספת מוצרים לסל הקניות יזין המזמין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את פרטי המזמין הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, יישוב, רחוב , מספר בית, קומה, דירה, כניסה וכל פרט מזהה אחר שיש בידיו לסייע למבצע המשלוח לאתר בקלות את הנכס אליו מתבצעת
    מסירת ההזמנה, לרבות הערות ומידע בנוגע לפעולת השילוח ו/או במידה ומקבל ההזמנה אינו בבית. השדות המסומנים בכוכבית קיימת חובה למולאם, ובלעדיהם לא תתאפשר השלמת ההזמנה. 
   2. על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה במשלוח, על המזמין למסור רק פרטים מדויקים ונכונים.
   3. בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.
   4. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
   5. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.
   6. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על-ידי המזמין ייחשב לביצוע הזמנה (לעיל ולהלן: "ההזמנה"). עם קבלת ההזמנה, תבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור חברת האשראי, הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה. חיוב הלקוח עבור המוצר יבוצע דרך כרטיס האשראי כפי שיבואר להלן, והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי.
   7. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על-ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 • אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה
   1. התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי וכל שירות דומה כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת ולפי שיקול דעתה של האגודה.
   2. אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. 
   3. האגודה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהאגודה תכבד.
   4. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, יישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את האגודה לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו.
   5. לאחר ביצוע ההזמנה, תבוצע בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין, תינתן הודעה מתאימה למזמין כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב בעלות השירות.
   6. במקרה בו לא אושרה העסקה על-ידי חברת האשראי או כל אמצעי תשלום אחר שיהיה באותה עת, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והאגודה תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.
   7. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש/במועד ההזמנה. אם לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא האגודה מחויבת בכפוף לכך שהאגודה תשיב למזמין כל סכום ששולם, אם שולם, על-ידי המזמין ו/או תבטל את החיוב אם בוצע בגין פעולת הרכישה.
   8. יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר  ולא ניתן לספק אותו. במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהא כל טענה בקשר לכך, בכפוף להשבת הסכום ששולם על-ידו.
   9. מועד המשלוח ייקבע החל מיום אישור העסקה על-ידי חברת האשראי או אישור שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר שאושר.
   10. במידה והמזמין חויב בטעות על-ידי חברת האשראי, על המזמין להודיע לאגודה מיד על מנת לבצע זיכוי בהתאם.
 • אספקה והובלת המוצרים
   1. אספקת המוצר תיעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי. המוצר יסופק לכתובת שהמזמין הקליד ו/או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.
   2. האגודה מתחייבת לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש ותעשה כמיטב יכולתה כי המוצר יגיע במהירות.
   3. האגודה תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במהירות ובתוך 14 ימי עסקים מיום קליטת ההזמנה ואישורה אם נשלח באמצעות דואר רשום, ותוך 3 ימי עסקים אם נשלח באמצעות שליח. 
   4. המשלוחים שיסופקו באמצעות חברת המשלוחים הינם בהתאם לתנאי חברת המשלוחים, אזורי החלוקה של חברת המשלוחים ובתיאום מראש עם מקבל ההזמנה. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח מכל סיבה שהיא, האגודה תפעל למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים.
   5. במקרים בהם מסופקים המוצרים באמצעות דואר ישראל לכתובת המשלוח שמסר המזמין בעת ביצוע ההזמנה – המוצרים יישלחו בכפוף לזמן האספקה של דואר ישראל ואינם ניתנים לבקרה ולשליטה על-ידי האגודה.
   6. מועדי האספקה המצוינים באתר ולעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי.
   7. על משלוחים המבוצעים על-ידי חברת שליחויות יחולו תנאי חברת השליחויות ואלו יחייבו את הלקוח.
   8. בנוסף למחיר המוצרים שהוזמנו, יושת על המזמין תשלום של דמי משלוח. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה בהתאם לדרך השילוח אותה בחר המזמין, אלא אם כן צוין אחרת.
   9. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים באמצעות בכרטיס אשראי, האגודה רשאית לגבות את דמי המשלוח עם חיוב התשלום הראשון.
   10. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:
    1. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האגודה כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים ו/או סחורות הדרושים לייצור אספקה ו/או הובלת מוצר.
    2. כל סיבה שאינה בשליטת האגודה.
    3. מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.
   11. זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חול המועד וימי חג).
   12. על הלקוח להודיע מידית אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר, ובמקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש. 
   13. על הלקוח להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. במקרה שמוצר יחזור לאגודה בגלל פרטים מוטעים, המזמין יישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. 
 • ביטול רכישה מצד המזמין
   1. המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על-פיו. מבלי לגרוע מהאמור: 
    1. ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא"ל: _____________
    2. ביטול עסקה על-ידי המזמין לא יתאפשר ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
    3. ביטול העסקה על-ידי הלקוח כפוף לכך שהמוצר יוחזר ככל שהדבר סביר או אפשרי באריזתו המקורית.
    4. לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על-ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול (דמי המשלוח אינם חלק ממחיר המוצר ולכן ינוכו בנפרד מההחזר) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, הנמוך מבין השניים. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי-התאמה, לא יחויב המזמין בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמין, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם כן.
 • ביטול רכישה מצד האגודה
   1. האגודה תהא רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
   2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והאגודה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.
   3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האגודה ו/או מי מטעמה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
   4. במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאית האגודה לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור, האגודה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
 • זכויות יוצרים
   1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של האגודה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו לאגודה להשתמש בהם.
   2. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
   3. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם של האתר וסימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא). אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה של האגודה בכתב ומראש.
   4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים, תמונות המוצרים וכיו"ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של האגודה.
   5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר וזאת תוך קבלת ההסכמה מהאגודה מראש ובכתב.
   6. האגודה רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה זה לא תהיה ללקוח ו/או למזמין ו/או למי מטעמם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האגודה.
 • אחריות
   1. האגודה ו/או מי מטעמה אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, על תיקונם, הרכבתם ו/או החלפתם של המוצרים.
   2. האגודה ו/או מי מטעמה אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי האגודה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
   3. האגודה ו/או מי מטעמה אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
   4. בכל מקרה האגודה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 • סודיות ופרטיות
   1. כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של האגודה.
   2. האגודה לא תעביר את פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.
   3. האגודה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של האגודה.
   4. למרות האמור לעיל, האגודה תהא רשאית להעביר את פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע באגודה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי האגודה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי האגודה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי, וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
   5. האגודה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
   6. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של האגודה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור, בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי האגודה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האגודה.
   7. האגודה תהא רשאית לעשות שימוש ב "עוגיות" ('Cookies') על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
   8. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של האגודה ו/או הנובעים מכוח עליון, האגודה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 • דין ושיפוט
  1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
  2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט במחוז ירושלים הסמכות הבלעדית לדון בה.
  3. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.